glavna-slika-n.jpg


Основна школа
"Гаврило Принцип"
11080 Земун
тел. 2194-454
        2194-294
osgprincip@gmail.com

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ   ПОНУДА У  ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

На основу Одлуке Директора Основне школе „Гаврило Принцип“  бр. 278 од 17.7.2017.године, којом је покренут поступак јавне набавке мале вредности за набавку радова „Адаптација сале за физичко васпитање“ у ОШ “Гаврило Принцип“ у Земуну, Ул. Крајишка 34, по основу члана 39. Закона о јавним набавкама, позивамо Вас да благовремено поднесете  своје понуде.  Број јавне набавке: 3/2017.

 

Предмет јавне набавке је набавка радова на „Адаптацији сале за физичко васпитање“ у ОШ „Гаврило Принцип“ у Земуну, Ул. Крајишка бр.34, која се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци .

 

Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији грађевински радови  -  (ознака 45000000).

 

Право учешћа имају понуђачи који испуњавају услове  из члана 75. Став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник» РС бр. 124/12, 14/15, 68/15, у даљем тексту: Закон ) као и додатне услове дефинисане у предметној конкурсној документацији.

 

Такође сходно чл. 79. ст. 4 ЗЈН понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, а с тим у вези чланом 78. ЗЈН који се примењује од 01.09.2013. године, прописано је да организација надлежна за регистрацију привредних субјеката води јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица који испуњавају обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1 до 4. ЗЈН. Чланом 78. ст. 5. ЗЈН прописано је да лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова, па сходно томе ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА, САМО ИМА ОБАВЕЗУ ДА НАРУЧИОЦУ ЈАСНО УКАЖЕ ДА СЕ НАЛАЗИ У РЕГИСТРУ ПОНУЂАЧА, те је тиме ослобођен обавезе да доставља доказе у писаној форми, а којим доказима се утврђује испуњеност обавезних услова из чл. 75 ст. 1. тач. 1. до 4. ЗЈН.

 

Увид и преузимање конкурсне документације може се извршити  преузимањем исте са Портала Управе за јавне набавке и интернет странице наручиоца www.osgavriloprincip.znanje.info.

Понуде се примају у складу са конкурсном документацијом и  позивом за подношење понуда .

 

Избор најповољнијег понуђача извршиће се применом критеријума из члана 85. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама - најнижа понуђена цена.

 

Понуде доставити наручиоцу Основној школи „Гаврило Принцип“,Земун , Крајишка бр. 34 са напоменом «ПОНУДА за набавку радова на „Адаптацији сале за физичко васпитање“ - НЕ ОТВАРАТИ» до 26.07.2017.године до 12.00 часова. Благовременом понудом се сматра понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда без обзира на начин достављања (непосредном предајом, предајом путем поште).

Поступак јавног отварања понуда обавиће се 26.07.2017.године у 12.30 часова у просторијама Основне школе „Гаврило Принцип“, Земун, ул.Крајишка бр.34. Право учешћа у поступку отварања понуда имају овлашћени представници понуђача који су дужни да представнику наручиоцу пре почетка поступка отварања понуда  доставе овлашћење за учешће у поступку издато у писаној форми.

 Неблаговремене понуде неће бити узете у разматрање. Понуде доставити на српском језику. Цене у понуди понуђачи су дужни да искажу искључиво у динарима.

Одлука о додели уговора  биће донета на основу извештаја о стручној оцени понуда  у року до 8 дана од дана отварања понуда .

Све остале информације о јавној набавци могу се добити на маил osgprincip@gmail.com

Лице за контакт: Александра Добријевић, секретар школе.

 

 

ДИРЕКТОР ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ГАВРИЛО ПРИНЦИП“

 

Јордан Илић

 

 

 

bedz

 Календар активности везаних за полагање
 завршног испита у школској 2017/18.
 можете видети ОВДЕ.