glavna-slika-n.jpg


Основна школа
"Гаврило Принцип"
11080 Земун
тел. 2194-454
        2194-294
osgprincip@gmail.com

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности 1. део

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 278   од 18.07.2017.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 279 од 18.7.2017.године, припремљена је:

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

за извођење архитектонско- грађевинских радова на адаптацији фискултурне сале на објекту ОШ»Гаврило Принцип» јавна набавка бр. 3/2017

 

САДРЖИНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

 • ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ                                       
 • ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ и ТЕХНИЧКЕ

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ                                                                                                                      

 • УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ

ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА  О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

 • УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ                 
 • ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА, ПОД КРИВИЧНОМ И

МАТЕРИЈАНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПОНУЂАЧА и ПОДИЗВОЂАЧА                                                                     

 • ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ                         
 • СТРУКТУРА ЦЕНА                                                       
 • МОДЕЛ УГОВОРА                                                           
 • ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ               
 • ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА чл. 75 ст.2 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
 • ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ                      
 • ОСТАЛИ ОБРАСЦИ                                                                                              
 • УЗОРЦИ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА                      
 • ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
 • НАРУЧИЛАЦ - Основна школа „Гаврило Принцип“ , Земун, ул.Крајишка 34

                               ПИБ 100129697 , Матични број 07021143

 

1.2 ВРСТA ПOСТУПКA : ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

1.3 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ :   извођење архитектонско- грађевинских радова на адаптацији фискултурне сале на објекту  ОШ»Гаврило Принцип»

 

1.4 Нaбaвкa сe спрoвoди рaди закључења уговора

 

1.5 Није у питању резервисана јавна набавка

 

1.6 Нема електронске лицитације

 

1.7 Лице за контакт је секретар школе Александра Добријевић,дипл.правник

 

 

2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

2.1 ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ

 

Опис предмета набавке: извођење архитектонско- грађевинских радова на адаптацији фискултурне сале на објекту  ОШ»Гаврило Принцип»

 

Предмет ове јавне набавке је извођење архитектонско- грађевинских радова на адаптацији фискултурне сале на објекту  ОШ»Гаврило Принцип»

 

 

3) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

3.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ из Члана 75. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон).

Понуђач, подизвођач и сваки члан групе мора да испуни следеће услове:

 

 • да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

 

 • да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

 

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

 

 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). Изјава ОБРАЗАЦ 6 конкурсне документације.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава из тачке 3. мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача или подизвођач којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

 

3.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ

 • Да располаже неопходним ФИНАНСИЈСКИМ КАПАЦИТЕТОМ и то:

 

- да није био у блокади у претходних 6 месеци пре дана објављивања позива за подношење понуда (месец објављивања позива за подношење понуда се не рачуна)

-  да у последње три пословне године има скоринг најмање Б (ББ-,ББ+;ББ;) који доказује стабилну финансијску позицију подносиоца понуде, приказујући дугорочну профитабилност понуђача

 

Овај услов мора самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај услов може да испуни група понуђача заједно.

 

 • Да располаже неопходним ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ и то:

- да је пoнуђaч, у пoслeдње 3 гoдине (2013., 2014. и 2015.), изводио архитектонско- грађевинске  радове укупне збирне вредности од најмање 15.000.000,00 динара без пдв-а.

-  Да поседује важећи сертификат ИСО 9001:2008, ИСО 14001:2004 и ОНSAS 18001:2007 или одговарајући СРПС сертификат.

 

Овај услов мора самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај услов може да испуни група понуђача заједно.

 • Да располаже неопходним КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ и то:
 • најмање 10 (десет) радноангажованих лица(запослених по основу уговора о раду или радноангажованих по другом правном основу(уговор о привременим и повременим пословима, уговор о делу..) од чега:

 

 • 1 (један)  дипломирани инжењер архитектуре са лиценцом 400 или 401 и 1  дипломирани  инжењер грађевине са лиценцом 410 или

 

Овај услов мора самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно група понуђача заједно.

 

4)        Да располаже неопходним ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ и то:

 

- кaмиoн носивости минимум 5 тоне

- камион носивости до 1,5 т

- мешалица за бетон запремине 300л

 

Овај услов мора самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно група понуђача заједно.

 

 • ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ Члана 75. и 76. Закона

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

 • Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра надлежног органа;

 

 • Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Потврде надлежног суда, односно надлежне полицијске управе

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица (за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до 10 и 10 година) и уверење Вишег суда (за кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора преко 10 година), којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 

3)        Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

 

 

4)  Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). Изјава ОБРАЗАЦ 6 конкурсне документације.

5) Да располаже неопходним финансијским капацитетом понуђач доказује достављањем:

 

 • Да није био у блокади доказује се достављањем копије потврде Народне банке о броју дана неликвидности у периоду од шест календарских месеци од месеца у коме је објављен позив за подношење понуда (месец у коме је објављен позив се не рачуна)
 • Извештај о скорингу који издаје АПР;

 

6) Да располаже НЕОПХОДНИМ ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ доказује се достављањем:

 

а)  потврда Наручилаца (оригинал или копија) - да је пoнуђaч, у пoслeдње 3 (три) гoдине (2013., 2014. и 2015.), изводио архитектонско- грађевинске  радове укупне збирне вредности од најмање 15.000.000,00 динара без пдв-а.

 

 

Потврда може бити попуњен ОБРАЗАЦ 10 конкурсне документације, или потврда наручиоца на меморандуму наручиоца са обавезном садржином:

 • предмет уговора тачан назив
 • датум и година извршења уговорне обавезе
 • уговорена цена из уговора
 • заводни печат, потпис одговорног лица наручиоца и печат наручиоца
 • контакт особа наручиоца и телефон

 

б) Копије важећих сертификата ИСО 9001:2008, ИСО 14001:2004 и ОНSAS 18001:2007, преведених на српски језик, или одговарајућих СРПС сертификат.

 

 

7) Да располаже неопходним КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ доказује се достављањем:

 

 • списак 10 (десет) радноангажованих лица на меморандуму понуђача са печатом понуђача и потписом овлашћеног лица,

 

 • копија Потврде о пријави на РФПИО или Централни регистар социјалног осигурања (копија Обрасца М-А или М3А или М1/М2 или М1СЗ) за запослене / копија уговора о радном ангажовању лица;

 

 • за инжењере наведене у списку додатно:

а) копија лиценце,

б) потврда о року важења лиценце издата од стране Инжењерске коморе Србије

 

Уколико је понуда заједничка понуда уз прилоге попуњава се ОБРАЗАЦ 8 у коме се наводи за који део кадровског капацитета члан групе заједно испуњава допунски услов

 

8) Да располаже неопходним ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ доказује се: СПИСАК техничког капацитета са назнаком марке односно робног знака,  ОНОГА СА ЧИМ СЕ РАСПОЛАЖЕ, назнаком да ли је у својини или под уговором о закупу или лизингу и достављена пописна листа на дан 31.12.2016. или уговором о куповини/закупу/лизингу ако је основно средство набављено после 31.12.2016. За возила електронски очитан извод из саобраћајне дозволе, важећа полиса осигурања од аутоодговорности и уговор о закупу или лизингу (ако понуђач није власник).

Списак мора да буде потписан од стране овлашћеног лица и печатиран.

 

Уколико је понуда заједничка понуда и попуњен ОБРАЗАЦ 9 у коме се наводи за који део техничког капацитета, члан групе заједно испуњава допунски услов.

 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

 

В А Ж Н О

 

Испуњеност свих услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона, доказује достављањем ИЗЈАВЕ из конкурсне документације,  - ОБРАЗАЦ 1 и ОБРАЗАЦ 1А у случају понуде са подизвођачем  којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 и 76. Закона, дефинисане законом и овом конкурсном документацијом.

 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом(ОБРАЗАЦ 1).

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (ОБРАЗАЦ 1А), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 

4) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

4.1.ЈЕЗИК

Понуда мора бити састављена на српском језику.

Сва документација која се односи на понуду мора бити на српском језику односно преведена на српски језик.

Угoвoр ће бити потписан у верзији на српском језику.

4.2 ИЗРАДА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте (пошиљке) навести назив/пословно име и адресу понуђача, особу за контакт и број телефона за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

На свим обрасцима на крају стоји упутство о попуњавању конкретног обрасца

 

4.3 НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДЕ

Понуду доставити непосредно или путем поште на адресу Наручиоца:  Основна школа «Гаврило Принцип» , Земун , Крајишка 34, са назнаком : «Понуда  за извођење архитектонско- грађевинских радова на адаптацији фискултурне сале на објекту  ОШ»Гаврило Принцип» – НЕ ОТВАРАТИ».

Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио најкасније до 12:00 часова,  дана 26.7.2017.године. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

 

4.4 ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ

 

ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити јавно, након истека рока за подношење понуда, са почетком у 12:30 сати, дана 26.7.2017.године , на адреси Наручиоца.

Отварање понуда је јавно и отварању може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Представник понуђача дужан је да службенику за јавне набавке уручи оригинални примерак писаног овлашћењa за учешће у поступку отварања понуда.

Писано овлашћење мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача или оверено пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом државе на чијој територији понуђач има седиште. У супротном представник понуђача ће се третирати као посматрач.

После спроведеног поступка отварања понуде, комисија ће сачинити записник о отварању понуда.

 

4.5 САДРЖИНА ПОНУДЕ

 

ПРИЛОГ БР. 1 - СПОРАЗУМ групе понуђача, у складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. (Доставља се уколико је у питању заједничка понуда)

                                                              

 

ПРИЛОГ БР. 2 - Бланко соло меница, за озбиљност понуде, регистрована у Регистру Народне банке Србије са меничним овлашћењем, на износ 10% врeднoсти пoнудe без ПДВ, која ће бити наплаћена у случају да:

 - понуђач измени или опозове понуду за време трајања важности понуде, без сагласности наручиоца,

 - понуђач, после доношења одлуке о додели уговора и пријема потписаног уговора од стране наручиоца, не потпише уговор у року од 5 дана, или одбије да потпише уговор,

- понуђач није доставио тражену бланко соло меницу за добро извршење уговорне обавезе.

 

Понуђач је, обавезан да уз меницу достави и копију картона депонованих потписа (пожељно је да копија картона буде оверена на дан подношења понуде), којом се доказује да је лице које потписује бланко соло меницу и менично овлашћење, овлашћено за потписивање и да нема ограничења за исто, оргинал или копију захтева за регистрацију меница и менично овлашћење ( тачка 13) Конкурсне документације).

 

ПРИЛОГ БР. 3 - копије потврде народне банке о броју дана неликвидности у периоду од шест календарских месесеци од месеца у коме је објављен  позив за подношење понуда (месец у коме је објављен позив се не рачуна)

 

ПРИЛОГ БР. 4 - потврде Наручилаца (оригинал или копије) - да је пoнуђaч, у пoслeдње 3 (три) гoдине (2013., 2014. и 2015.), изводио архитектонско- грађевинске радове укупне збирне вредности од најмање 15.000.000,00 динара без пдв-а.

 

 

а) Потврда може бити попуњен ОБРАЗАЦ 10 конкурсне документације, или потврда наручиоца на меморандуму наручиоца са обавезном садржином:

 • предмет уговора тачан назив
 • датум и година извршења уговорне обавезе
 • уговорена цена из уговора
 • заводни печат, потпис одговорног лица наручиоца и печат наручиоца
 • контакт особа наручиоца и телефон

 

б) Копије важећих сертификата ИСО 9001:2008, ИСО 14001:2004 и ОНSAS 18001:2007, преведених на српски језик, или одговарајућих СРПС сертификат.

 

 

ПРИЛОГ БР. 5 – списак 10 (десет) радноангажованих лица, са копијама Потврда о пријави на РФПИО или Централни регистар социјалног осигурања (копија Обрасца М-А или М3А или М1/М2 или М1СЗ), односно копијама уговора о радном ангажовању,  а за радноангажоване дипломиране инжењере и копије важећих лиценци са потврдама инжењерске коморе. Списак мора да буде потписан од стране овлашћеног лица и печатиран.

 

Уколико је понуда заједничка понуда уз прилоге попуњава се ОБРАЗАЦ 8 у коме се наводи за који део кадровског капацитета члан групе заједно испуњава допунски услов.

 

ПРИЛОГ БР. 7 - СПИСАК техничког капацитета са назнаком марке односно робног знака,  ОНОГА СА ЧИМ СЕ РАСПОЛАЖЕ, назнаком да ли је у својини или под уговором о закупу или лизингу и достављена пописна листа на дан 31.12.2016. или уговором о куповини/закупу/лизингу ако је основно средство набављено после 31.12.2016.

За возила електронски очитан извод из саобраћајне дозволе, важећа полиса осигурања од аутоодговорности и уговор о закупу или лизингу (ако понуђач није власник).  Списак мора да буде потписан од стране овлашћеног лица и печатиран.

Уколико је понуда заједничка понуда и попуњен ОБРАЗАЦ 9 у коме се наводи за који део техничког капацитета, члан групе заједно испуњава допунски услов.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

 

ПРИЛОГ БР. 8 – копија потврде о обиласку локације, ОБРАЗАЦ 11 конкурсне документације.

 

 

ОБРАЗАЦ 1 - ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОНУЂАЧА, ПОД ПУНОМ МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

 

ОБРАЗАЦ 1А - ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА, ПОД ПУНОМ МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ(Доставља се уколико је у питању понуда са подизвођачем)

 

ОБРАЗАЦ 2 – ПОНУДА

 

ОБРАЗАЦ 3 – СТРУКТУРА ЦЕНЕ

 

ОБРАЗАЦ 4 - МОДЕЛ УГОВОРА(у складу са упутсвом на крају обрасца)

 

ОБРАЗАЦ 5 - ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

ОБРАЗАЦ 6 - ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДА НЕМА ЗАБРАНЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

 

ОБРАЗАЦ 7 и 8 у случају заједничке понуде

 

 

4.6 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА – НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА

 

4.7  ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:

          „Измена понуде за јавну набавку РАДОВА за извођење архитектонско- грађевинских радова на адаптацији фискултурне сале на објекту  ОШ»Гаврило Принцип» ЈН 3/17 - НЕ ОТВАРАТИ” или

          „Допуна понуде за јавну набавку РАДОВА за извођење архитектонско- грађевинских радова на адаптацији фискултурне сале на објекту  ОШ»Гаврило Принцип» ЈН 3/17 - НЕ ОТВАРАТИ” или

          „Опозив понуде за јавну набавку РАДОВА - за извођење архитектонско- грађевинских радова на адаптацији фискултурне сале на објекту ОШ»Гаврило Принцип», ЈН 3/17 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

          "Измена и допуна понуде за јавну набавку РАДОВА за извођење архитектонско- грађевинских радова на адаптацији фискултурне сале на објекту ОШ»Гаврило Принцип», ЈН 3/17 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

 

4.8  УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА У ПОНУДАМА

Уколико понуђач или група понуђача ангажује подизвођача, дужни су да наведу, у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача;

Проценат од укупне вредности набавке, који ће понуђач, поверити свим подизвођачима (једном или уколико је више подизвођача), не може бити већи од 50% укупне вредности набавке.

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење предметне набавке, делимично поверити подизвођачу и дужан је да у Обрасцу понуде наведе све тражене податке за подизвођача, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, који не може бити већи од 50%, и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Све остале обрасце у понуди и уговор са Наручиоцем, без обзира на број подизвођача, попуњава, печатом оверава и потписује понуђач. Понуђач у потпуности одговара за извршење уговореног посла Наручиоцу, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Наручилац је дужан да омогући понуђачу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 

4.9 ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

Понуду може поднети и група понуђача.

Понуђач који је поднео понуду самостално не може истовремено учествовати у заједничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде навести све учеснике у заједничкој понуди.

Понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова наведене у тачки 3.1 конкурсне документације.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

У складу са чланом 81. став 4. тач. 1) и 2) Закона о јавним набавкама, саставни део заједничке понуде је СПОРАЗУМ којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке а који садржи:

1)        податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2)        опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Потребно је да СПОРАЗУМ буде заведен, потписан од стране овлашћених лица чланова групе и оверен печатом.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

 

4.10 ЦЕНА

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Уколико понуђач није порески обвезник ПДВ није потребно попунити износ са ПДВ.

Цена је фиксна и у понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајно ниске цене.

Неуобичајено ниска цена у смислу Закона о јавним набавкама је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајно ниску цену захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према члану 92. Закона о јавним набавкама.

 

4.11 НАЧИН ПЛАЋАЊА

У висини од 100% по завршетку радова  на основу окончане ситуације оверене од стране Надзорног органа, а после потписивања Записника о примопредаји изведених радова и коначном обрачуну, у уговореном року и достављања менице за отклањање недостатака у гарантном року

ЦЕНА ИЗ ПОНУДЕ САДРЖИ СВЕ ТРОШКОВЕ ПОНУЂАЧА.

Сва плаћања ће се вршити у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама(„Сл. гласник РС” бр. 119/2012).

Рок плаћања понуђач уписује у својој понуди и исти не може бити дужи од 60 дана од дана потписивања записника о примопредаји радова.

 

4.12 РОК ИЗВРШЕЊА И ГАРАНТНИ РОК

Рок за све уговорене радове не може бити од 60 календарских дана од дана закључења уговора (увођења у посао одстране инвеститора).

На застој рока могу утицати само разлози за које Понуђач није крив односно у случају више силе што се констатује у грађевинском дневнику.

Гарантни рок за све радове почев од записничке примопредаје радова не може бити краћи од 24 месеца.

 

 

4.13 ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ и ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Обавезно је да понуђачи, у циљу сачињавања оптималне понуде, обиђу локацију ОШ»Гаврило Принцип» на адреси Крајишка 34, Земун, почев од 19.7.2017.године до истека рока за подношење понуда 26.07.2017. године сваки радни дан од 10:00 до 12:00 часова и изврше увид у постојећу техничку документацију и уколико је потребно преузму копије техничке документације, о чему ће од наручиоца добити потврду.

 

Потврда се мора доставити у понуди, а у случају да не достави потврду понуда ће бити одбијена као неприхватљива из разлога што понуђач неће бити у могућности да да реалну понуду због специфичности радова.

Контакт особа за заказивање обиласка локације и за увид у техничку документацију је: Александра Добријевић, дипл.правник ( е маил: osgprincip@gmail.com)

4.14 ВАЖНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.

Понуда мора да важи најмање 120 дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.

У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око, оквирно, од-до и сл.), иста ће се сматрати неприхватљивом.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

4.15 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

 

Приликом подношења понуде:

 

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези су да уз понуду доставе у корист Наручиоца:

 

 1. Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде - Бланко соло меницу регистро
bedz

 Календар активности везаних за полагање
 завршног испита у школској 2017/18.
 можете видети ОВДЕ.