glavna-slika-n.jpg


Основна школа
"Гаврило Принцип"
11080 Земун
тел. 2194-454
        2194-294
osgprincip@gmail.com

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности 2. део

4.15 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

 

Приликом подношења понуде:

 

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези су да уз понуду доставе у корист Наручиоца:

 

 1. Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде - Бланко соло меницу регистровану у Регистру Народне банке Србије, потписану од стране лица овлашћеног за заступање Понуђача, са печатом Понуђача, уз коју се доставља једнократно менично овлашћење, да се меница може попунити до 10% од вредности понуде без ПДВ, у случају да:

             -  понуђач измени или опозове понуду за време трајања важности понуде, без сагласности наручиоца,

             -  понуђач, после доношења одлуке о додели уговора и пријема потписаног уговора од стране наручиоца, не потпише уговор у року од 5 дана, или одбије да потпише уговор,

  - понуђач није доставио тражену бланко соло меницу за добро извршење уговорне обавезе.

Понуђач је, обавезан да уз меницу достави и копију картона депонованих потписа, којом се доказује да је лице које потписује бланко соло меницу и менично овлашћење, овлашћено за потписивање и да нема ограничења за исто, оргинал или копију захтева за регистрацију меница и менично овлашћење.

Уколико то не учини Наручилац  ће одбити понуду као неприхватљиву.

 

У случају доделе уговор, понуђач је дужан да, у складу са моделом уговора, достави :

 

 1. Бланко соло меницу регистровану у Регистру Народне банке Србије, потписану од стране лица овлашћеног за заступање Понуђача, са печатом Понуђача уз коју се доставља једнократно менично овлашћење, да се меница може попунити до 10% од динарске вредности уговора без ПДВ, за добро и квалитетно извршење уговорне обавезе са роком важности 30 дана дужим од рока извршења уговорне обавезе.

Понуђач је, обавезан да уз меницу достави и копију картона депонованих потписа оверену на дан достављања менице, којом се доказује да је лице које потписује бланко соло меницу и менично овлашћење, овлашћено за потписивање и да нема ограничења за исто и оргинал или копију захтева за регистрацију меница.

Уколико то не учини Наручилац има право да раскине уговор и наплатиће меницу за озбиљност понуде.

 

 1. Бланко соло меницу регистровану у Регистру Народне банке Србије, потписану од стране лица овлашћеног за заступање Понуђача, са печатом Понуђача уз коју се доставља једнократно менично овлашћење, да се меница може попунити до 10% од динарске вредности уговора без ПДВ, за отклањање недостатака у гарантном року, са роком важења 20 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна и платива на први позив,а у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације.Понуђач је, обавезан да уз меницу достави и копију картона депонованих потписа оверену на дан достављања менице, којом се доказује да је лице које потписује бланко соло меницу и менично овлашћење, овлашћено за потписивање и да нема ограничења за исто и оргинал или копију захтева за регистрацију меница.

 Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац може да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца.

 Уколико Извођач не достави меницу за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац има право да наплати меницу за добро извршење уговорне обавезе.

 

4.16 ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

 

4.17 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ И КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде заинтересована лица могу тражити у писаном облику и то најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чл. 20. Закона о јавним набавкама.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева писаним путем одговорити заинтересованом лицу и објавити на Порталу јавних набавки.

Питања треба упутити путем поште, на адресу osgprincip@gmail.com .

Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном документацијом и припремом понуде, није дозвољено.

 

4.18 ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда Наручилац може било на сопствену иницијативу, или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог лица - да измени или да допуни конкурсну документацију.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, продужиће рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда, а измене односно допуне ће бити објављене на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца.

У случају продужења рока за отварање понуда сва права и обавезе Наручиоца и понуђача које су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, ће подлегати том продуженом крајњем року за подношење понуда.

 

4.19 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

 

4.20 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДOДEЛУ УГOВOРA

 

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора након што спроведе оцењивање понуда применом критеријума: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

             

4.21 ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА  ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ КОЈА ЈЕ УЈЕДНО И НАЈНИЖА ЦЕНА

 

У случају да у предметној јавној набавци постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом као најнижом ценом , наручилац ће  уговор доделити понуђачу који је понудио дужи рок плаћања. У случају да су два или више понуђача понудила исту цену као најнижу цену и исти рок плаћања, наручилац ће уговор доделити системом жреба (извлачењем коверта са именом понуђача коме ће бити додељен уговор у предметној набавци).

 

4.22 ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О ОБАВЕЗИ ПРОПИСАНОЈ ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. Закона о јавним набавкама

 

Понуђачи су дужни да у понуди изричито наведу:

а) да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине,

 

б) да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

 

Изјаву као саставни део понуде, у облику ОБРАЗЦА 6, доставља се потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверену печатом понуђача.

У случају понуде без и са подизвођачем, изјаву потписује понуђач, а у случају заједничке понуде изјаву потписују сви чланови групе понуђача из СПОРАЗУМА.

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

 

4.23 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

У случају обуставе потупка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

 

4.24 КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, сноси понуђач.

 

4.25 ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА

Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора/Одлуку о обустави поступка, је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

 

4.26 ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама, уколико је поднета само једна понуда, Наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношења захтева за заштиту права.

Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о настанку законских услова за потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеку рока за подношење захтева за заштиту права) и позвати га да приступи закључењу уговора.

Изабрани понуђач је дужан да у року од пет дана се одазове позиву и потпише уговор.

У случају одустајања или неодазивања позиву за закључење уговора, Наручилац има право да закључи уговор о набавци са понуђачем који је следећи на утврђеној ранг листи а понуђач који је одбио да закључи уговор добиће негативну референцу.

Разлози због којих се може одустати од доделе уговора: Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. Закона.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

 

Уговор који ће изабраном понуђачу бити достављен на потпис, биће истоветан са попуњеним Обрасцем 3 - МОДЕЛОМ УГОВОРА, који је саставни део конкурсне документације осим евентуалних техничких корекција.

Наглашавамо да је Понуђач дужан да ПОТПИШЕ и ПЕЧАТИРА последњу страну Модела уговора који садржи све елементе, па ће, после доношења одлуке о додели уговора бити попуњен у складу са понудом понуђача, потписан од стране наручиоца а затим, достављен понуђачу на потпис и завођење у законском року.

Понуђач коме је додељен уговор је дужан да уговор потпише и заведе га најкасније у року од 5 дана од дана пријема, као и да све примерке достави наручиоцу на завођење. Датум под којим је уговор заведен код наручиоца сматра се даном закључења уговора.

За понуђача који подноси понуду самостално, или са подизвођачем, Модел уговора, потписује одговорно лице понуђача, а за понуду групе понуђача образац, потписује одговорно лице овлашћеног члана групе понуђача из СПОРАЗУМА осим ако СПОРАЗУМОМ није друкчије одређено

 

4.27 ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес да закључи конкретан уговор о јавној набавци, у складу са одредбама чл. 148. до 159. ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, на адресу Основна школа „Гаврило Принцип“, Крајишка 34, Земун, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана у поступку јавне набавке мале вредности.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, ппихватиће се:

 1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1)        да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2)        да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија - Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3)        износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4)        број рачуна: 840-30678845-06;

(5)        шифру плаћања: 153 или 253;

(6)        позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права , број јавне набавке 1/16

(7)        сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8)        корисник: буџет Републике Србије;

(9)        назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10)      потпис овлашћеног лица банке.

 1. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.
 2. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
 3. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос:

Примерак правилно попуњеног налога за уплату:

 

НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу оним редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу „позив на број“ уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: ( ) I \ / „ « * и сл.

„Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

1)               60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда;

 

 

Овим вас обавештавамо да се уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може извршити на девизни рачун Министарства финансија - Управе за трезор

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:

Народна банка Србије (НБС)

11000 Београд, ул. Немањина бр. 17

Србија

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:

Министарство финансија Управа за трезор ул. Поп Лукина бр. 7-9 11000 Београд

IBAN: RS 35908500103019323073

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT): - број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и назив наручиоца у поступку јавне набавке.

У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.

                  SWIFT MESSAGE MT103 – EUR

FIELD 32A:

VALUE DATE - EUR- AMOUNT

FIELD 50K:

ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A: (INTERMEDIARY)

DEUTDEFFXXX DEUTSCHE BANK AG, F/M T AUNU S ANLAGE 12 GERMANY

FIELD 57A:

(ACC. WITH BANK)

/DE20500700100935930800

NBSRRSBGXXX

NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA - NBS BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA

FIELD 59: (BENEFICIARY)

/RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD

FIELD 70:

DETAILS OF PAYMENT

 

                  SWIFT MESSAGE MT103 – USD

FIELD 32A:

VALUE DATE - USD- AMOUNT

FIELD 50K:

ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A: (INTERMEDIARY)

BKTRUS33XXX

DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY AMERICAS, NEW YORK 60 WALL STREET UNITED STATES

FIELD 57A:

(ACC. WITH BANK)

NBSRRSBGXXX

NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA - NB BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA

FIELD 59: (BENEFICIARY)

/RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD

FIELD 70:

DETAILS OF PAYMENT

 

 

 

 

 

 

 

5) ИЗЈАВА ПОД КРИВИЧНОМ И МАТЕРИЈАНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ЈН 3/17

ОБРАЗАЦ 1

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

                                              

И З Ј А В У

 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности за извођење архитектонско- грађевинских радова на адаптацији фискултурне сале на објекту ОШ»Гаврило Принцип»,

 

   испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

 • Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 • Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 • Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

 

 

 

 

Место:_____________       

                                                                                                          Понуђач:

 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                       

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

За групу понуђача: 

 

____________________________ , ___________________________________, МП

(име и презиме одговорног лица)                 (потпис)

 

____________________________ , ___________________________________, МП

(име и презиме одговорног лица)                 (потпис)

 

____________________________ , ___________________________________, МП

(име и презиме одговорног лица)                 (потпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ 1А

 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

                                              

 

И З Ј А В У

 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности за набавку извођења архитектонско- грађевинских радова на адаптацији фискултурне сале на објекту ОШ»Гаврило Принцип»

 

, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

 • Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 • Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 • Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

 

Место:_____________   

                                                                                                       Подизвођач:

 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                       

 

 

Напомена:Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

 

За подизвођаче: 

____________________________ , ___________________________________, МП

(име и презиме одговорног лица)                 (потпис)

 

____________________________ , ___________________________________, МП

(име и презиме одговорног лица)                 (потпис)

 

____________________________ , ___________________________________, МП

(име и презиме одговорног лица)                 (потпис)

ОБРАЗАЦ 2

 

6) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

ПОНУДА

 

Понуда број_____________             од__________________      за јавну набавку извођења архитектонско- грађевинских радова на адаптацији фискултурне сале на објекту ОШ»Гаврило Принцип»

 

 

Понуда се подноси: (заокружити)

а) самостално           б) понуда са подизвођачем             в) заједничка понуда

 

А) Пословно име/назив понуђача:_______________________________________________

 

Адреса и седиште понуђача:_____________________________________________________

матични број:___________________      ПИБ:  ________________

Лице уписано у регистар понуђача   ДА       НЕ  (заокружити)

Овлашћено лице: _______________________________________

Особа за контакт: _______________________________________       

Број телефона:_____________________      Tелефакс:   __________________

mail:_________________________________

Број рачуна понуђача:________________________________________

 

Б) Навести податке о подизвођачима (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/подизвођачима):

 

Подизвођач: _________________________________________________________,

Адреса и седиште подизвођача:__________________________________________ ,

матични број:___________________         , ПИБ:_____________________,

Лице уписано у регистар понуђача   ДА       НЕ  (заокружити)

овлашћено лице:_________________________________________,

број телефона:_____________________,

mail:-____________ , број рачуна:____________________________________            .

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ___%.

Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу :

_______________________________________________________________________

 

Подизвођач: _________________________________________________________

Адреса и седиште подизвођача:__________________________________________ ,

матични број:___________________         , ПИБ:_____________________,

Лице уписано у регистар понуђача   ДА       НЕ  (заокружити)

овлашћено лице:_________________________________________,

број телефона:_____________________,

mail:-____________ , број рачуна:____________________________________            .

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ___%.

Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу :         

_______________________________________________________________________

 

НАПОМЕНА: Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу, не може бити већи од 50%, односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%.

У СЛУЧАЈУ ПОТРЕБЕ ПОПУНИТИ ЈОШ ЈЕДАН ОБРАЗАЦ У ДЕЛУ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ.

Б) Навести податке чланова групе у заједничкој понуди (уколико се подноси заједничка понуда):

 

Пословно име/назив овлашћеног члана групе:

_____________________________________________________________________________

Адреса и седиште овлашћеног члана групе:_______________________________________

Матични број:___________________      ПИБ:  ________________

Лице уписано у регистар понуђача   ДА       НЕ  (заокружити)

Овлашћено лице: _______________________________________

Особа за контакт:_______________________________________        

Број телефона:_____________________      Tелефакс:   __________________

mail:_________________________________

Број рачуна члана групе:________________________________________

 

Пословно име/назив члана групе:________________________________________________

Адреса и седиште члана групе:___________________________________________________

Матични број:___________________      ПИБ:  ________________

Лице уписано у регистар понуђача   ДА       НЕ  (заокружити)

Овлашћено лице: _______________________________________.

Особа за контакт: _______________________________________       

Број телефона:_____________________      Tелефакс:   __________________

mail:_________________________________

Број рачуна члана групе:________________________________________

 

Пословно име/назив члана групе:________________________________________________

Адреса и седиште члана групе:___________________________________________________

Матични број:___________________      ПИБ:  ________________

Лице уписано у регистар понуђача   ДА       НЕ  (заокружити)

Овлашћено лице: _______________________________________.

Особа за контакт: _______________________________________       

Број телефона:_____________________      Tелефакс:   __________________

mail:_________________________________

Број рачуна члана групе:________________________________________

 

 У СЛУЧАЈУ ПОТРЕБЕ ПОПУНИТИ ЈОШ ЈЕДАН ОБРАЗАЦ У ДЕЛУ ЗА ЧЛАНОВЕ ГРУПЕ.

 

 

Вредност радова без ПДВ:

 

Словима:

ПДВ:

 

Вредност радова са ПДВ:

 

Словима:

 

 

 1. Рок извршења за све уговорене радове: је ______( _______________) дана, дана од дана закључења уговора (не дуже од 90 календарских дана од дана закључења уговора).

 

 1. Нудимо гарантни рок за све радове у трајању од ___ ( ______ ) месеци, од дана     записничке примопредаје радова .

 

 1. Важност понуде износи ____ ( _____________________)  дана од дана отварања                   понуда .

 

Начин плаћања: У висини од 100% по завршетку радова  на основу окончане ситуације оверене од стране Надзорног органа, а после потписивања Записника о примопредаји изведених радова и коначном обрачуну, у року од _______ дана од дана  пријема оверене окончане ситуације и достављања менице за отклањање недостатака у гарантном року

 

 

ЦЕНА ИЗ ПОНУДЕ САДРЖИ СВЕ ТРОШКОВЕ ПОНУЂАЧА.

 

 

 

 

Датум:    _______________                                   ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

 

                                                                       _____________________________________

                                                                                        

                                    МП                                                  ПОТПИС

                                                                            __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bedz

 Календар активности везаних за полагање
 завршног испита у школској 2017/18.
 можете видети ОВДЕ.