glavna-slika-n.jpg


Основна школа
"Гаврило Принцип"
11080 Земун
тел. 2194-454
        2194-294
osgprincip@gmail.com

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности 3. део

ОБРАЗАЦ  3

 СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ РАДОВА

 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

за извођење архитектонско- грађевинских радова на адаптацији фискултурне сале на објекту  ОШ»Гаврило Принцип»

        

Ул.Крајишка 34, Земун

 

 

 

 

Рб

Опис позиције

Јед. мере

Количина

Јед.цена без пдв

Јед.цена са пдв

Укупно без пдв

Укупно са пдв

 

I

ФИСКУЛТУРНА САЛА

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Демонтажа дрвених улазних  врата и одвоз на депонију. Обрачун по ком.

 

 

ком

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

2

Демонтажа старих зидних светиљки и одвоз на депонију. Обрачун по ком.

 

ком

 

16,00

 

 

 

 

 

 

 

3

Демонтажа старих и оштећених  мермерних подпрозорских даски ширине цца 30цм   и одвоз на депонију. Обрачун по м1.

 

m1

 

 

 

40,00

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Припрема старих површина зидова и плафона за глетовање и бојење  (стругање старе фарбе, крпљење И бандажирање пукотина и неравнина и слично). Ценом обухватити и додатно причвршћивање постојећег плафона одговарајућим шрафовима и челичним везама за међуспратну конструкцију. Обрачун по м2.

 

 

 

 

 m2

 

 

 

 

336,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Демонтажа старе пластичне оплате са зидова сале, изношење ван објекта и одвоз на депонију. Обрада зидова на местима где је била оплата мрежицом и лепком и припрема за глетовање. Обрачун по м2.

 

 

 

 

    m2

 

 

 

 

85,80

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

Набавка  материјала, израда по мери и монтажа нових ПВЦ подпрозорских даски .  Обрачун по м1.

 

m1

 

 

 

40,00

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Глетовање и бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом у тону по избору инвеститора. Обрачун по м2.

 

m2

 

 

 

336,00

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

Глетовање два пута  и бојење зидова масном  бојом у тону по избору инвеститора. Обрачун по м2.

 

 

m2

 

 

85,80

 

 

 

 

 

 

 

9

Фарбање цеви за грејање масном  бојом у тону по избору инвеститора. Обрачун по м1.

 

m1

 

 

 

52,00

 

 

 

 

 

 

 

10

Фарбање радијатора одговарајућом бојом за ту намену уз предходну припрему истих. Обрачун по броју ребара.

 

 

kom.

 

 

208,00

 

 

 

 

 

 

 

11

Набавка и уградња нових рефлектора. Обрачун по ком..

 

ком.

 

10,00

 

 

 

 

 

 

 

12

 

Израда равнајућег слоја преко постојеће подлоге од самонивелишуће масе за изравњавање подова дебљине 2-5мм ЦЕРЕСИТ ЦН 69 или сл. Површине морају бити суве,чисте, без пукотина и честица које могу утицати на добру адхезију. Обрачун по м2 комплет изведене позиције.

 

 

 

m2

 

 

 

180,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Набавка и уградња спортске хетерогене ПВЦ подне облоге дебљине мин 5,5 мм типа Таркетт Омниспорт Траининг или сл. са предвиђеним лајснама уз зид. Ценом обухваћено и обележавање терена у складу са захтевима инвеститора. Приликом уградње поштовати све препоруке произвођача као и грађевинске стандарде. Обрачун по м2.

 

 

 

m2

 

 

 

180,60

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

Набавка и уградња унутрашњих алуминијумских  врата без термопрекида са алуминијумским панелом. Врата димензија 200/250цм са штоком од алуминијумских профила.Врата снабдети свим потребним оковом и бравом са три кључа. Обрачун по ком .

 

 

 

ком.

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

15

Набавка, испорука и монтаза рибстола са оковима. Димензије рибстола 90 х 260цм (д=20цм).Израђују се од квалитетног дрвета са елипсастим пречкама и монтирају на зидну статички тестирану металну конзолу. Рибстол мора да поседује Н12346 стандард, што се документује уз понуду.

 

 

 

m2

 

 

 

56,00

 

 

 

 

 

            

 

 

 

УКУПНО без ПДВ-а ( дин.):               

                ПДВ (20 %):

УКУПНО са ПДВ-ом (дин.):

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ 4

 

8) МОДЕЛ УГОВОРА

 

УГОВОР

 

 1. Основна школа „Гаврило Принцип“, Земун, Крајишка 34, коју заступа директор Јордан Илић , ПИБ 100129697 , матични број 07021143 (у даљем тексту: Наручилац),  

 

 и

 

 1. _____________________________________________________________________________, (седиште улица и број) ________________________________,  ПИБ _____________, матични број ___________, пословни рачун брoj __________________________________ отворен код пословне банке _______________________________________, које заступа _______________________________, (у даљем тексту: Извођач)

 

 

 

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), спровео поступак јавне набавке мале вредности: извођења архитектонско- грађевинских радова на адаптацији фискултурне сале на објекту ОШ»Гаврило Принцип»

- да је Извођач доставио понуду број ________, од __.__.2017. године, која је саставни део овог Уговора;

- да понуда Извођача у потпуности одговара спецификацији и захтевима Наручиоца из конкурсне документације, која је саставни део овог Уговора;

- да је Наручилац на основу понуде Извођача, донео одлуку о додели уговора бр. _______ од _________2017. Године, којом Извођачу додељује уговор о извођењу ___________________________________

 

- Извршилац ће уговорне обавеза извршити са подизвођачима/члановима групе понуђача:

____________________________________, место ___________________ улица и број________________________________, (подизвођач/ члaн групе)

____________________________________, место ___________________ улица и број________________________________. (подизвођач/ члан групе)

 

(непотребно прецртати и а у случају више подизвођача или више чланова групе потребно је све навести)

 

Члан 2.

 

Извођач се обавезује да за потребе Наручиоца изведе  архитектонско- грађевинске радове на адаптацији фискултурне сале на објекту ОШ»Гаврило Принцип» који су предмет овог уговора, а према понуди Извођача број _____ од ________  2017.године која чини саставни део овог уговора.

 

Извођач радова је дужан да:

 • изводи радове према постојећој техничкој документацији и важећим прописима,
 • организује градилиште на начин којим ће обезбедити приступ локацији, несметано одвијање саобраћаја, заштиту околине за време трајања грађења,
 • обезбеди сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине (суседних објеката и саобраћајнице),
 • обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме,
 • води грађевински дневник, грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције,
 • обезбеди објекте и околину у случају прекида радова,
 • на градилишту обезбеди документацију на основу које се објекат гради.

 

Извођач радова је дужан да:

 

- по завршетку свих радова на објекту, предвиђених пројектом, обезбеди сву неопходну документацију и доказе о усклађености са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација, као и да изради пројекат изведеног објекта уколико се за то стекну услови у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС и 132/2014)

 

 • да активно учествује у раду комисије за технички преглед све до пријема налаза комисије за технички преглед којим се утврђује да је објекат подобан за употребу.

 

Члан 3.

 

Извођач се обавезује да радове изведе својим материјалом и својом радном снагом, обученом и оспособљеном за извођење радова који су предмет овог уговора, као и опремом, алатоми механизацијом нужном за извођење предметних радова.

 

 

Члан 4.

 

Наручилац се обавезује да на име цене за послове из члана 1. овог Уговора Извођачу уплати износ од ____________________ динара без ПДВ

(словима: ____________________________________________________________),

односно _____________________ динара са ПДВ            

(словима _____________________________________________________________).

 

Понуђена цена се неће мењати услед измена цена радне снаге, материјала, механизације, трошкова производње, повећања трошкова услуга трећих лица, промене трошкова живота, промена курса динара, или било којих других околности у било ком износу и односу.

Понуђена цена је фиксна од момента уговарања до завршетка свих радова .

Члан 5.

Исплата уговорене цене из члана 4. oвог Уговора, вршиће се на следећи начин:

 • У висини од 100% по завршетку радова на основу окончане ситуације оверене од стране Надзорног органа, а после потписивања Записника о примопредаји изведених радова и коначном обрачуну, у року од_________ дана од дана  пријема оверене окончане ситуације и достављања менице за отклањање недостатака у гарантном року

 

 

Члан 6.

 

       Извођач се обавезује да све обавезе из овог уговора  изврши у року  од __________ календарских дана, од дана потписивања уговора.

       На застој рока могу утицати само разлози за које Понуђач није крив односно у случају више силе што се констатује у грађевинској књизи.

 

 

 Члан 7.

 

Извођач се обавезује да, без писане сагласности Наручиоца, неће током рада објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке на пословима који су предмет овог уговора, било у целини било у деловима.

 

 

 

Члан 8.

 

Извођач се обавезује да се у току извођења радова придржава прописа и мера заштите на раду, те да сходно томе обезбеди мере личне и опште заштите својих радника током извођења радова.

Извођач се обавезује да у току извођења радова поштује услове за рад у заштићеној околини културних добара односно заштићеним подручјима, у складу са актом о заштити културних добара

Извођач је у обавези да надокнади сваку штету коју претрпи Наручилац због непридржавања обавеза из овог члана.

Члан 9.

 

Извођач се обавезује да одмах по потписивању уговора достави детаљан динамички план за извршење свих уговорених радова на усвајање Наручиоцу.

Ако се напредовање радова не подудара са усвојеном динамиком, Надзорни орган и представник Наручиоца могу да упуте Извођача да ревидира динамику, у циљу постизања уговореног рока.

 

Члан 10.

 

У случају прекорачења рокова из члана 6. oвог уговора, Извођач се обавезује да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу пенале од 0,5% од укупне вредности уговорене услуге, а највише до износа од 10% од укупне уговорене вредности.

Ако Наручилац због закашњења Извршиоца у реализацији уговора претрпи штету, Извођач је дужан да поред уговорене казне исплати и разлику до пуног износа претрпљене штете.

 

Члан 11.

 

Извођач се обавезује да истовремено или најкасније  у року од 3 дана од дана обостраног потписивања уговора уговора преда Наручиоцу бланко соло меницу регистровану у Регистру Народне банке Србије, потписану од стране лица овлашћеног за заступање Понуђача, са печатом Понуђача уз коју се доставља једнократно менично овлашћење, да се меница може попунити до 10% од динарске вредности уговора без ПДВ, за добро и квалитетно извршење уговорне обавезе са роком важности 20 дана дужим од рока извршења уговорне обавезе.

Понуђач је, обавезан да уз меницу достави и копију картона депонованих потписа оверену на дан достављања менице, којом се доказује да је лице које потписује бланко соло меницу и менично овлашћење, овлашћено за потписивање и да нема ограничења за исто и оргинал или копију захтева за регистрацију меница.

Уколико то не учини Наручилац има право да раскине уговор и наплатиће меницу за озбиљност понуде.

У случају истека рока важења менице док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да продужи рок важења менице о свом трошку.

Уколико Извођач не продужи период важења менице најкасније 10  дана пре истека њеног важења, Наручилац има право да наплати целокупан износ менице и то тако што ће се Извођачу доставити писано обавештење и задржати тај новац као средство обезбеђења Извођачевог извршења.

 

Члан 12.

 

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова, Наручиоцу достави бланко соло меницу регистровану у Регистру Народне банке Србије, потписану од стране лица овлашћеног за заступање Понуђача, са печатом Понуђача уз коју се доставља једнократно менично овлашћење, да се меница може попунити до 10% од динарске вредности уговора без ПДВ, за отклањање недостатака у гарантном року, са роком важења 10 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна и платива на први позив,а у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације.

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац може да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца.

Уколико Извођач не достави меницу за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац има право да наплати меницу за добро извршење уговорне обавезе.

 

 

Члан 13.

 

Гарантни рок за изведене радове износи ___________ месеци/а, рачунајући од дана примопредаје објекта.

 

Члан 14.

 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоцу, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује новог извођача, на терет Извођача, наплатом менице за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,  има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

 

 

Члан 15.

 

За укупан уграђени материјал у складу са пројектном документацијом, Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте, који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте.

Уколико  Наручилац, а преко стручног надзора, утврди да уграђени материјал, не одговарају стандардима и техничким прописима,  одбија их и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације  за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала који је уграђен у објекат.

Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач  поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама.

Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује новог извођача искључиво на терет Извођача.

 

Члан 16.

 

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава у писаној форми Наручиоца и Стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 10 дана од завршетка радова.

Члан 17.

 

Наручилац  има право на једнострани раскид Уговора  у следећим случајевима:

 • ако Извођач у року од 10 дана од дана закључења уговора не достави бланко соло меницу за добро извршење посла, уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 5 календарских дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са одобреном пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова и тај прекид траје дуже од 5 календарских дана;
 • уколико изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту радова и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама Стручног надзора;
 • у случају недостатка средстава Наручиоца за његову реализацију.

 

Члан 18.

У случају једностраног раскида уговора од стране наручиоца из разлога који се могу приписати у кривицу извођача радова , осим када је уговор раскинут услед недостатака средстава за његову реализацију, Наручилац има право да активира средство обезбеђења на име доброг извршења посла у износу од 10 % од укупне вредности уговора без пдв. Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 5 дана од дана достављања изјаве. 

У случају једностраног раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања и да их записнички преда комисији коју образује Наручилац, у супротном Наручилац има право на накнаду штете.

Члан 19.

 

Сматраће се да је Уговор испуњен кад Наручилац потпише Записник о примопредаји, у коме се наводи датум када је Извођач испунио своје обавезе.

Од датума сачињавања записника о примопредаји радова почиње да тече уговорени гарантни рок.

Члан 20.

 

            За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и Посебним узансама о грађењу.

 

 

Члан 21.

 

Прилози и саставни делови овог уговора су:

-понуда Извођача број _____________ од ____________ године,

-усвојени динамички план,

 

Члан 22.

 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

 

 

Члан 23.

 

Овај  уговор ступа на снагу даном потписа уговорних страна.

 

Члан 24.

 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

         

            Наручилац                                                                                             Извршилац

________________________                                                                 ____________________   

 

Наглашавамо да је Понуђач дужан да ПОТПИШЕ и ПЕЧАТИРА последњу страну Модела уговора који садржи све елементе, па ће, после доношења одлуке о додели уговора бити попуњен у складу са понудом понуђача, потписан од стране наручиоца а затим, достављен понуђачу на потпис и завођење у законском року.

Понуђач коме је додељен уговор је дужан да уговор потпише и заведе га најкасније у року од 5 дана од дана пријема, као и да све примерке достави наручиоцу на завођење. Датум под којим је уговор заведен код наручиоца сматра се даном закључења уговора.

За понуђача који подноси понуду самостално, или са подизвођачем, Модел уговора, потписује одговорно лице понуђача, а за понуду групе понуђача образац, потписује одговорно лице овлашћеног члана групе понуђача из СПОРАЗУМА осим ако СПОРАЗУМОМ није друкчије одређено

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ 5

 

 • ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ.

 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

У складу са чланом 26.,  61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова("Службени глaсник РС", број 29/13), изјављујем под  пуном  моралном, кривичном  и     материјалном одговорношћу, да за јавну набавку извођења архитектонско- грађевинских радова на адаптацији фискултурне  сале на објекту ОШ»Гаврило Принцип» понуду број _________, од _____________ године, подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

         

 

Изјава се даје ради учешћа у поступку јавне набавке извођења архитектонско- грађевинских радова на адаптацији фискултурне  сале на објекту ОШ»Гаврило Принцип» , и у друге сврхе се не може употребити.

 

Датум: __________________                                               Овлашћено лице

Мести:____________________                            _______________________

                                                                         МР

 

 • За понуђача који подноси понуду самостално, или са подизвођачем, изјаву даје и потписује одговорно лице понуђача,
 • Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

 

 

За групу понуђача: 

 

____________________________ , ___________________________________, МП

(име и презиме одговорног лица)                 (потпис)

 

____________________________ , ___________________________________, МП

(име и презиме одговорног лица)                 (потпис)

 

____________________________ , ___________________________________, МП

(име и презиме одговорног лица)                 (потпис)

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ  6

 

 

10) ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

 

 

 

ИЗЈАВА

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), изјављујем под  пуном материјалном и кривичном    одговорношћу да сам при састављању понуде број __________, од _____________, године, за јавну набавку извођења архитектонско- грађевинских радова на адаптацији фискултурне  сале на објекту ОШ»Гаврило Принцип»

а) поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине;

 

б) да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде         

 

Изјава се даје ради учешћа у поступку јавне набавке извођења архитектонско- грађевинских радова на адаптацији фискултурне  сале на објекту ОШ»Гаврило Принцип», и у друге сврхе се не може употребити

 

Датум: __________________                                                         Овлашћено лице

Мести:____________________                                                 _______________________

bedz

 Календар активности везаних за полагање
 завршног испита у школској 2017/18.
 можете видети ОВДЕ.