glavna-slika-n.jpg


Основна школа
"Гаврило Принцип"
11080 Земун
тел. 2194-454
        2194-294
osgprincip@gmail.com

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности 4. део

ОБРАЗАЦ  6

 

 

10) ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

 

 

 

ИЗЈАВА

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), изјављујем под  пуном материјалном и кривичном    одговорношћу да сам при састављању понуде број __________, од _____________, године, за јавну набавку извођења архитектонско- грађевинских радова на адаптацији фискултурне  сале на објекту ОШ»Гаврило Принцип»

а) поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине;

 

б) да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде         

 

Изјава се даје ради учешћа у поступку јавне набавке извођења архитектонско- грађевинских радова на адаптацији фискултурне  сале на објекту ОШ»Гаврило Принцип», и у друге сврхе се не може употребити

 

Датум: __________________                                                         Овлашћено лице

Мести:____________________                                                 _______________________

                                                                         МР

 

  • За понуђача који подноси понуду самостално, или са подизвођачем, изјаву даје и потписује одговорно лице понуђача,
  • Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

За групу понуђача: 

 

____________________________ , ___________________________________, МП

(име и презиме одговорног лица)                 (потпис)

 

____________________________ , ___________________________________, МП

(име и презиме одговорног лица)                 (потпис)

 

____________________________ , ___________________________________, МП

(име и презиме одговорног лица)                 (потпис)

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ  7

 

 

 

  • ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. ЗЈН став 1. („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), прилажемо структуру

трошкова насталих приликом припреме понуде број_________          од _________            . 2017. године

у поступку јавне набавке мале вредности извођења архитектонско- грађевинских радова на адаптацији фискултурне  сале на објекту на објекту ОШ»Гаврило Принцип»

Редни

број

ВРСТА ТРОШКОВА

ИЗНОС

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

                                   

 

 

 

 

УКУПНО динара:

 

(Навести врсту трошкова који су настали приликом припремања понуде)

Напомена: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину понуде а уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

Датум: __________________                                               Овлашћено лице

Мести:____________________                            _______________________

                                                                         МР

За понуђача који подноси понуду самостално, или са подизвођачем, образац потписује одговорно лице понуђача, а за понуду групе понуђача образац потписује одговорно лице овлашћеног члана групе понуђача из СПОРАЗУМА.

 

 

ОБРАЗАЦ 8

12) ОСТАЛИ ОБРАСЦИ

 

 

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ _______

 

 

р

 

Део кадровског капацитета

Навести назив  ко испуњава услов

(понуђач или члан групе)

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Образац се попуњава само у случају заједничке понуде.

 

 

 

 

 

Датум:    _______________                                    ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

 

                                                                                _____________________________

                                

                                                                       M.П.                  ПОТПИС

                                                                                                                                                                                    

                                                                              ________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ  9

 

 

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ ___________

 

 

рб

 

Део техниког капацитета

Навести назив ко испуњава услов

(понуђач или члан групе)

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

Образац се попуњава само у случају заједничке понуде.

 

 

 

 

 

Датум:    _______________                                    ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

 

                                                                                      _____________________________

                                                         M.П.                                        ПОТПИС

                                                                                                                                                                                    

                                                                                         _________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ  10

Заводни број:   ____________________

 Датум:             ____________________

 

ПОТВРДА НАРУЧИОЦА

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНОГ УГОВОРА

 

_____________________________________________________________

                                                           Назив наручиоца

 

_____________________________________________________________

                                                               Адреса

 

 Овим потврђујемо да је предузеће

 

____________________________________________________ ,

за потребе Наручиоца

 ____________________________________________________ ,

квалитетно и у уговореном року реализовало уговорене обавезе  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________(навести тачан предмет уговора)

у вредности од ________________________________ динара без ПДВ-а,

а на основу уговора број_______________________ од ___. ___. _____. године, извршеног у потпуности ___. ___. _____. године.

Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и за друге сврхе се не може употребити.

 

 

Контакт особа наручиоца: ______________________________,  телефон: _________________

 

                                                                                   М.П.     ____________________________

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака или доставити потврде у складу са тачком 3.2 став 2) конкурсне документације

  

ОБРАЗАЦ  11

 

ПОТВРДА ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИЗВРШИО ОБИЛАЗАК ОБЈЕКТА

 

 

ЈН ______ - РАДОВИ  - __________________________________________________ поврђује се да је представник / представници понуђача:

 

  1. __________________________________________

 

  1. __________________________________________

 

ПОНУЂАЧ (НАЗИВ): _________________________________________________________

 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА: _______________________________________________________

 

 

извршио обилазак простора- _____________________________________________________

 

 

у присуству представника Наручиоца.

                                                                                     Потпис представника Наручиоца

                                                         (М.П.)          ________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) МОДЕЛИ МЕНИЧНИХ ОВЛАШЋЕЊА

 

На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,

ДУЖНИК (понуђач) :

Пун назив и седиште _______________________________________________________________________

ПИБ __________, матични број ____________, текући рачун ____________________________________, код банке ______________________________________

 

И з д а ј е

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ

 

КОРИСНИК(поверилац): Основна школа „Гаврило Принцип“, Земун, Крајишка бр.34

        

Предајемо Вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко соло меницу,   сер. бр. ______________ и Овлашћујемо Основну школу „Гаврило Принцип“, Земун, Крајишка бр.34, као Повериоца,  да предату меницу може попунити до максималног износа од _____________ динара (10% вредности понуде без ПДВ) словима___________________________________________________ динара), по основу понуде  бр._________ од __________ године, као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде у јавној набавци мале вредности за набавку извођења архитектонско- грађевинских радова на адаптацији фискултурне  сале на објекту ОШ»Гаврило Принцип»

, уколико _____________________________________ (назив дужника), ако дужник - понуђач:

- понуђач измени или опозове понуду за време трајања важности понуде, без сагласности наручиоца,

- понуђач, после доношења одлуке о додели уговора и пријема потписаног уговора од стране наручиоца, не потпише уговор у року од 5 дана, или одбије да потпише уговор,

  - понуђач није доставио тражену бланко соло меницу за добро извршење уговорне.

Издата Бланко соло меница сер.бр.___________________ може се поднети на наплату у року доспећа важности понуде бр. _________ од __________ године,  тј. најкасније до истека рока од _____ (_________) дана од дана отварања понуде.

Овлашћујемо Основну школу „Гаврило Принцип“, Земун, Крајишка бр.34, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности – бланко соло менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр.______________________________ код ______________________Банке, а у корист рачуна Повериоца

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника __________________________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Прилог: копија картона депонованих потписа оверена од стране пословне банке дужника на дан достављања менице, захтев за регистрацију менице

 

Место и датум издавања:                           МП           ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

_______________________                                        __________________________________

                                                                                                  Потпис овлашћеног лица

 

     Менично овлашћење је потребно попунити завести, потписати, печатирати и доставити уз понуду

 

 

На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,

 

ДУЖНИК :

Пун назив и седиште _________________________________________________________________

ПИБ __________, матични број ____________, текући рачун _______________________________, код банке ______________________________

 

И з д а ј е

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ

 

КОРИСНИК(поверилац): Основна школа „Гаврило Принцип“, Земун, Крајишка бр.34

 

Предајемо Вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко соло меницу,   сер. бр. ______________ као средство финансијског обезбеђења и Овлашћујемо Основну школу „Гаврило Принцип“, Земун, Крајишка бр.34,  као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа од _________ динара (и словима___________________________________________________ динара), по Уговору о _________________________________________ (навести предмет уговора) бр._________ од __________ године (заведен код корисника-повериоца) и бр._____________ од __________ године (заведен код дужника), као средство финансијског обезбеђења за добро извршење уговорне обавезе, уколико _____________________________________ (назив дужника), ако дужник не изврши уговорене обавезе у предвиђеном року односно не изврши их уопште, односно не изврши их квалитетно у складу са правилима струке.

Издата Бланко соло меница сер.бр.___________________ може се поднети на наплату у року доспећа утврђеном Уговором бр. _________ од __________ године (заведен код наручиоца-повериоца) и бр._____________ од __________ године (дужника) тј. најкасније до истека рока од 30 дана (тридесет) од уговореног рока извршења уговорне обавезе, с тим да евентуални продужетак рока извршења уговорне обавезе има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који је продужен рок.

Овлашћујемо Основну школу „Гаврило Принцип“, Земун, Крајишка бр.34, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности – бланко соло менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр.______________________________ код ______________________Банке а у корист рачуна Повериоца

 

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника __________________________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Прилог: копија картона депонованих потписа оверена од стране пословне банке дужника на дан достављања менице, захтев за регистрацију менице

 

Место и датум издавања:                           МП           ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

_______________________                                        __________________________________

                                                                                                  Потпис овлашћеног лица

 

Менично овлашћење је потребно попунити завести, потписати, печатирати и доставити уз уговор

На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,

 

ДУЖНИК :

Пун назив и седиште _________________________________________________________________

ПИБ __________, матични број ____________, текући рачун _______________________________, код банке ______________________________

 

И з д а ј е

 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ

 

 

КОРИСНИК (поверилац): Основна школа „Гаврило Принцип“, Земун, Крајишка бр.34

 

 

Предајемо Вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко соло меницу,   сер. бр. ______________ као средство финансијског обезбеђења и Овлашћујемо Основну школу „Гаврило Принцип“, Земун, Крајишка бр.34, да предату меницу може попунити до максималног износа од _________ динара (и словима___________________________________________________ динара), по Уговору о _________________________________________ (навести предмет уговора) бр._________ од __________ године (заведен код корисника-повериоца) и бр._____________ од __________ године (заведен код дужника), као средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, уколико _____________________________________ (назив дужника), ако дужник не изврши уговорене обавезе у предвиђеном року односно не изврши их уопште, односно не изврши их квалитетно у складу са правилима струке.

Издата Бланко соло меница сер.бр.___________________ може се поднети на наплату у року доспећа утврђеном Уговором бр. _________ од __________ године (заведен код наручиоца-повериоца) и бр._____________ од __________ године (дужника) тј. најкасније до истека рока од 10 (десет) дана од уговореног гарантног рока.

Овлашћујемо Основну школу „Гаврило Принцип“, Земун, Крајишка бр.34, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности – бланко соло менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр.______________________________ код ______________________Банке а у корист рачуна Повериоца

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника __________________________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Прилог: копија картона депонованих потписа оверена од стране пословне банке дужника на дан достављања менице, захтев за регистрацију менице

 

 

Место и датум издавања:                           МП           ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

 

_______________________                                        __________________________________

                                                                                                  Потпис овлашћеног лица

 

 

Менично овлашћење је потребно попунити завести, потписати, печатирати и доставити уз уговор

 

bedz

 Календар активности везаних за полагање
 завршног испита у школској 2017/18.
 можете видети ОВДЕ.