glavna-slika-n.jpg


Основна школа
"Гаврило Принцип"
11080 Земун
тел. 2194-454
Упис: 065/427 02 09
             ( 9-15 ч)

Насиље

Основни појмови и дефиниција насиља

 

Како дефинисати насиље?

 

 • Насиље је сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства деце/ученика.

 

Злоупотреба и занемаривање

 

 • Злоупотреба деце/ученика-све што се чини или не чини, а што директно утиче, индиректно шкоди или смањује могућност за безбедан и здрав развој

 

 • Занемаривање и немарно поступање пропуштање да се обезбеде услови за правилан развој детета/ученика у свим областима, што може нарушити његово здравље или угрозити развој.
 • Експлоатација деце/ученика - њихово коришћење за рад у корист других особа, киднаповање и продаја у сврхе радне или сексуалне експлоатације;

 

Насиље је вишедимензиомнална појава. Не постоје прецизне границе између разлучитих врста и облика насиља, они се међусобно преплићу и условљавају.

 

Насиље може бити:

 

 • Физичко - стварно или потенцијално телесно повређивањe других
 • Емоционално/психолошко - тренутно или трајно угрожавање психичког и емоционалног здравља и достојанства друге особе

 

 • Социјално насиље – искључивање друге особе из групе и дискриминација

 

 • Сексуално насиље и злоупотреба - укључивање у сексуалну активност за коју особа није развојно дорасла, не прихвата је, није у стању да се са њом сагласи и која има за циљ да пружи уживање или задовољи потребе друге особе

 

 

 

 

ПОНАШАЊЕ ОСОБЕ КОЈА ТРПИ НАСИЉЕ

                                                                                                                    

 • Плашљива, несигурна
 • Опрезна, осетљива, тиха
 • Плаче, повлачи се
 • Ниско самопоштовање
 • Нема пријатеље
 • Презаштићивана од одраслих

 

ПОНАШАЊЕ ОСОБЕ КОЈА ЧИНИ НАСИЉЕ

     

 • Агресиван
 • Импулсиван
 • Непријатељски став према околини
 • Мањак емпатије
 • Потреба за материјалном корист
 • Позитивно мишљење о себи

            

КАКО се понашају посматрачи / ћутљива већина

 

 • Збуњено/Уплашено
 • Радознали су/кажу да је то игра
 • Не предвидђају могуће последице (фокус је на овде и сада)
 • Показују мањак емпатичности према другима и одговорности

 

ЗАШТО се тако понашају (неки од разлога)?

 

 • Ја-фокус/макијавелизам/линија мањег отпора
 • Грегарни мотив је погрешно усмерен

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ програма превенције

 

 • ТОЛЕРАНЦИЈА НА НАСИЉЕ = 0
 • НЕРЕАГОВАЊЕ = ПРИХВАТАЊЕ, ПОДРЖАВАЊЕ
 • СВАКО НАСИЉЕ НАД ДЕЦОМ МОЖЕ СЕ СПРЕЧИТИ
 • САВЕЗНИШТВОМ ПРОТИВ НАСИЉА

ТРИ СУ ПОЗИЦИЈЕ МОЋИ У НАСИЉУ:

 • онај ко трпи насиље
 • онај ко се насилно понаша
 • посматрачи/сведоци насиља

 

НИВОИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ИЛИ ФАЗЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРЕВЕНТИВНИХ ПРОГРАМА

 • Успостављање мреже заштите
 • Именовање проблема
 • Препознавање проблема

 

Како спречити/зауставити вршњачко насиље у школама?

 

 1. Израда правила понашања + доследно реговање на кршење правила
 • Спречити злостављање међу ученицима
 • Помоћ и заштита прво злостављаним ученицима
 • Наћи начин да се укључе и они ученици које обично изостављамо

 

 1. Изградња односа блискости и повезаности међу ученицима у одељењу и школи
 2. Присуство одраслих битно смањује насиље међу младима
 3. Развити став да је причање и разговор о проблему битно, да је то вредност по себи
           
 • Без прецењивања/подцењивања проблема од стране одраслих
 • Питати младе за мишљење и уважити га максимално
 • Понудити стратегије и могуће договоре

 

 1. Понашање се учи (прво одрасли, касније вршњаци као позитивни модели)

Шта школа чини ако то не помаже?

 

 • Индивидуални рад са учеником у школи

– индивидуални план заштите (за оног који трпи и за починиоца насиља)

_ праћење промене (код обе улоге)

– подршка у развоју самопоштовања (само-реституција за починиоца)

 • Рад са одељењском заједницом
 • Саветодавни рад са породицом
 • Укључивање других институција

            – Терапијски рад (здравствене и социјалне службе)

 

Када се примењују санкције према починиоцу насиља?

 

 

 • Када се програмом заштите не поправља понашање

 

 • Када се насилно понашање понавља без обзира на индивидуални рад са учеником и рад са породицом

 

Казна се не сме одлагати предуго јер прелази у нереаговање на насиље.

 

Кључна промена у приступу:

 

 • Програм полази од права деце/младих-принцип најбољег интереса за дете

 

 • Контролише окружење уместо ученика • Индивидуални уместо општег приступа
 • Казне се примењују пошто се исцрпи листа позитивних поступака/мера

 

 • Укључивање ученика у планирање и остваривање програма заштите и превенције, одлучивање о мерама

Насиље се пријављује, прати и администрира на свим нивоима-не скрива се

 

 • О насиљу се извештава на свим нивоима-насиље је заједнички проблем

 

 • Заједница дефинише свој програм заштите и мере интервенције и чини га доступним

 

 • Родитељи су партнери школе и заједнице

 

 • Када је породица дисфункционална, заједница преузима одговорност за дете