glavna-slika-n.jpg


Основна школа
"Гаврило Принцип"
11080 Земун
тел. 2194-454
        2194-294
osgprincip@gmail.com

Обавештење о закљученим уговорима


  

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр.124/12, 14/15,68/15) а у вези са чланом 39. Закона о јавним набавкама и донете Одлуке о додели уговора  у поступку јавне набавке мале вредности за подношење понуда  за набавку животних намирница по партијама, Директор Основне школе "Гаврило Принцип", Земун, ул. Крајишка 34, објављује

 

 

         ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

 

којим обавештава сва заинтересована лица да је наручилац уговоре за набавку животних намирница по партијама  доделио следећим понуђачима:

 

ПАРТИЈА

Назив добара

Изабрани понуђач

1

СВЕЖЕ МЕСО

Big trade doo, Нови Сад, бр.Уговора 59 од 29.01.2019.г.

2

СМРЗНУТА РИБА

Авала Меркур доо, Београд бр.Уговора 60 од 29.01.2019.г.

3

СУХОМЕСНАТИ ПРОИЗВОДИ

Big trade doo, Нови Сад бр.Уговора 64 од 29.01.2019.г.

4

МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ

Границе доо, Младеновац бр.Уговора 65 од 29.01.2019.г.

5

СВЕЖА КОНЗУМНА ЈАЈА

НП Панић траде доо, Београд бр.Уговора 68 од 29.01.2019.г.

6

ХЛЕБ

АС Браћа Станковић доо, Бегаљица бр.Уговора 66 од 29.01.2019.г.

7

КОНЗЕРВИСАНО ПОВРЋЕ И ВОЋЕ

Авала Меркур доо, Београд бр.Уговора 61 од 29.01.2019.г.

8

СВЕЖЕ ВОЋЕ И ПОВРЋЕ

Паланка промет, доо, Смедеревска паланка бр.Уговора 67 од 67.01.2019.г.

9

КОЛОНИЈАЛ РОБЕ

Авала Меркур доо, Београд бр.Уговора 62 од 29.01.2019.г.

                                   

 

Одлука наручиоца о додели уговора је донета након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности по партијама  по основу чл.39.Закона о јавним набавкама за набавку животних намирница.

 

Предмет јавне набавке је набавка добара-животне намирнице  по партијама .

 

Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији храна, пиће,дуван и сродни производи  (ознака 15000000)

 

Укупна вредност предметне набавке у поступку јавне набавке мале вредности по партијама  како наручилац процењује и очекује је око 1.988.450,00 динара без пдв за период од 01.02.2019.до 14.06.2019.године.

 

Процењена вредност предметне јавне набавке по партијама износи:

ред.бр.партије

Назив партије

УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ БЕЗ ПДВ

1

СВЕЖЕ МЕСО

508.450,00

2

СМРЗНУТА РИБА

100.000,00

3

СУХОМЕСНАТИ ПРОИЗВОДИ

80.000,00

4

МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ

310.000,00

5

СВЕЖА КОНЗУМНА ЈАЈА

35.000,00

6

ХЛЕБ

80.000,00

7

КОНЗЕРВИСАНО ПОВРЋЕ И ВОЋЕ

175.000,00

8

СВЕЖЕ ВОЋЕ И ПОВРЋЕ

280.000,00

9

КОЛОНИЈАЛ РОБЕ

420.000,00

 

Поступак отварања понуда вођен је дана 23.01.2018. године са почетком у 16.30 сати у просторијама Основне школе „Гаврило Принцип“,Земун ,Крајишка бр.34.

 

Понуде у предметном поступку је ценила Комисија наручиоца  у саставу:

  1. Веселинка Међедовић , председник
  2. Недељка Радовић, члан

3.Милош Кукуљ, дипл.правник, сертификовани службеник за јавне набавке, члан

 

Наручилац је у складу са чл.55 став 1.тачка 2. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/12, 14/15, 68/15) у предметном поступку јавне набавке на Порталу Управе за јавне набавке објавио  Позив за подношење понуда   и конкурсну документацију. Наручилац је огласе у предметној јавној набавци објавио и на својој интернет страници.

Поступку отварања понуда присуствовао је представник понуђача

  1. Нада Радојичић, директор Авала Меркур из Београда

 

 

Благовремено су пристигле  понуде следећих понудјача:          

 

 Бр. под којим је понуда        Назив или шифра понуђача   Датум пријема        Сат    

            Заведена

           

  1. 41                           Ас Браћа Станковић доо        23.1.2019.                  7,25  2.   42                                        Паланка Промет доо               23.1.2019.                   7,30
  2. 43 Big Trade doo                           23.1.2019.                   9,20
  3. 44                             Авала Меркур доо                  23.1.2019.                   9,40
  4. 45 Границе доо                            23.1.2019.                   9,45
  5. 46    NP Panic Trade доо                  23.1.2019.                   9,50
  6. 47 OLIMP – EX doo                      23.1.2019.                 10,40
  7. 48 Мleko promet doo                      23.1.2019.                 11,35

 

           

Наручилац је у складу са чл.55 став 1.тачка 2. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/12, 14/15, 68/15) у предметном поступку јавне набавке на Порталу Управе за јавне набавке објавио  Позив за подношење понуда   и конкурсну документацију. Наручилац је огласе у предметној јавној набавци објавио и на својој интернет страници.

 

У предметној јавној набавци наручилац је прибавио  понуде за доле наведене партије:

 

ПАРТИЈА БР.1 - СВЕЖЕ МЕСО

 

1.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА :  Big trade doo, Нови Сад, Јосифа Панчића 3

Понуђена цена: 361.200,00 без ПДВ, 397.320,00 са ПДВ-ом

 Рок испоруке:   понедељком и средом до 7,30

 Место испоруке:ф-цо магацин купца

 Рок и начин плаћања: 45 дана уплатом на рачун понуђача

 Важност понуде: 30 дана

 

2.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА :Паланка Промет доо, Смедеревска Паланка, Змај Јовина 14

Понуђена цена: 414.400,00 без ПДВ, 455.840,00 са ПДВ-ом

 Рок испоруке: понедељком и средом до 7,30

 Место испоруке: Ф-цо наручиоца

 Рок и начин плаћања:45 дана уплатом на рачун

 Важност понуде: 30 дана

 

 

ПАРТИЈА БР.2 - СМРЗНУТА РИБА

 

1.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : Авала Меркур доо, Милана Распоповића 12, Београд

Понуђена цена: 81.600,00 без ПДВ, 97.920,00 динара са ПДВ

 Рок испоруке:   понедељком и средом до 7,30

 Место испоруке:ф-цо магацин купца

 Рок и начин плаћања:45 дана

 Важност понуде: 160 дана

 

 

ПАРТИЈА БР.3 - СУХОМЕСНАТИ ПРОИЗВОДИ

 

1.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : Big trade doo, Нови Сад, Јосифа Панчића 3

Понуђена цена:  60.000,00 без ПДВ-а,   71.850,00 са ПДВ-ом

 Рок испоруке: понедељком и средом до 7,30

 Место испоруке:ф-цо магацин купца

 Рок и начин плаћања:45 дана на рачун понуђача

 Важност понуде: 30 дана

 

2.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : Паланка Промет доо, Смедеревска Паланка, Змај Јовина 14

Понуђена цена: 81.150,00   без ПДВ-а  ,  97.155,00 са  ПДВ

 Рок испоруке: понедељком  и средом до 7,30

 Место испоруке: ф-цо магацин наруциоца

 Рок и начин плаћања:45 дана уплатом на рачун

 Важност понуде: 30 дана

 

ПАРТИЈА БР.4 - МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ

 

1.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : Границе доо, Младеновац, Н. Пашића 246

Понуђена цена: 276.615,50 без ПДВ, 312.398,20 динара са ПДВ-ом

 Рок испоруке:   3 дана од пријема поруџбине

 Место испоруке:ф-цо магациун купца

 Рок и начин плаћања:45 дана одложено уплатом на рачун понуђача

 Важност понуде: 90 дана

 

2.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : Olimp-Ex L.T.D. doo, Византијска 28, Београд

Понуђена цена:  408.161,00 без ПДВ-а,   459.164,60 динара са ПДВ-ом

 Рок испоруке:   3 дана

 Место испоруке:на адреси наручиоца

 Рок и начин плаћања: 50 дана

 Важност понуде: 60 дана

 

3.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА :Млеко промет доо, Атанасија Пуље 40, Земун

Понуђена цена: 284.650,00 без ПДВ-а, 321.340,00 динара са ПДВ-ом

 Рок испоруке:   24 часа

 Место испоруке:Ф-цо магацин купца

 Рок и начин плаћања:45 дана вирмански

 Важност понуде: 60 дана

 

4.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : Паланка промет доо, Смедеревска паланка, Змај Јовина 14

Понуђена цена: 296.750,00 без ПДВ, 335.680,00 са ПДВ-ом

 Рок испоруке: _24 сата 

 Место испоруке: Ф-цо магацин наручиоца

 Рок и начин плаћања: 45 дана уплатом на рачун

 Важност понуде: 30 дана

 

ПАРТИЈА БР.5 - СВЕЖА КОНЗУМНА ЈАЈА

 

1.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : NP Panic Trade doo, Београд, Милорада Јовановића 29

Понуђена цена:  28.000,00  без ПДВ    30.800,00    са ПДВ-ом

 Рок испоруке:   1 дан

 Место испоруке:ф-цо магацин купца

 Рок и начин плаћања:45 дана вирмански

 Важност понуде: 60 дана

 

 

2.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА :Olimp – EX L.T.D. Византијска 28, Београд

 

Понуђена цена: 31.150,00 без ПДВ-а, 34.265,00 динара са ПДВ-ом

 Рок испоруке: 3 дана

 Место испоруке:на адреси наручиоца

 Рок и начин плаћања: 50 дана

 Важност понуде: 60 дана

 

3.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА :Авала Меркур доо, Милана Распоповића 12, Београд

Понуђена цена:29.400,00 без ПДВ, 32.340,00 динара са ПДВ-*ом 

 Рок испоруке:  до 7,30

 Место испоруке: фцо магацин купца

 Рок и начин плаћања:45 дана

 Важност понуде:  30 дана

 

ПАРТИЈА БР.6 - ХЛЕБ

 

1.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : АС Браћа Станковић доо, Бориса Кидрича 1, Бегаљица

Понуђена цена: 57.975,00 без ПДВ, 63.772,50 са ПДВ-ом

 Рок испоруке: сваки радни дан до 7,30 

 Место испоруке:Ф-цо објекат купца

 Рок и начин плаћања:вирманом, 45 по добијању фактуре

 Важност понуде: 30 дана

 

 

ПАРТИЈА БР.7 - КОНЗЕРВИСАНО ПОВРЋЕ И ВОЋЕ

 

1.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА :Авала Меркур доо, Милана Распоповића бр. 12, Београд 

Понуђена цена: 171.350,00 без ПДВ-а, 198.360,00 са ПДВ-ом

 Рок испоруке: до 7,30 

 Место испоруке: ф-цо магацин кухиња

 Рок и начин плаћања: 45 дана

 Важност понуде: 160 дана

 

2.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : Olimp – EX L.T.D. Beograd, Византијска 23, Београд

Понуђена цена: 269.006,00 динара без ПДВ, 318.552,40 динара са ПДВ-ом

 Рок испоруке: 3 дана 

 Место испоруке:на адреси наручиоца

 Рок и начин плаћања: 50 дана

 Важност понуде: 60 дана

 

ПАРТИЈА БР.8 - СВЕЖЕ ВОЋЕ И ПОВРЋЕ

 

1.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : Паланка Промет доо, Змај Јовина 24, Смед. Паланка

Понуђена цена: 305.125,00 динара без ПДВ, 335.637,50 динара са ПДВ-ом

 Рок испоруке: 24 часа

 Место испоруке: Ф-цо магацин наручиоца

 Рок и начин плаћања: 45 дана уплатом на рачун

 Важност понуде: 30 дана

 

ПАРТИЈА БР.9 - КОЛОНИЈАЛ РОБЕ

 

1.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : Авала Меркур доо, Милана Распоповића 12, Београд

Понуђена цена: 357.177,60 без ПДВ, 418.285,12 са ПДВ-ом

 Рок испоруке: по захтеву наручиоца

 Место испоруке:ф-цо магацин кухиња школе

 Рок и начин плаћања:45 дана

 Важност понуде: 160 дана

 

2.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : Olimp EX L.T.D ,Византијска 28, Београд

Понуђена цена: 397.428,84 без ПДВ, 465.775,42 динара са ПДВ-ом

 Рок испоруке: 3 дана

 Место испоруке: место на адреси наручиоца

 Рок и начин плаћања:50 дана

 Важност понуде: 60 дана

 

Ценећи достављене понуде, Комисија је одбила као неприхватљиве понуде понуђача: Паланка промет доо, за Партију 3, понуду понуђача  Olimp EX L.T.D за партије 4. и 7. Јер исте превазилазе процењене вредности за наведене партије. Понуду понуђача Паланка промет за партију број 8. Комисија наручиоца је прихватила по основу члана 107. Став 4. Закона о јавним набавкама.

 

Ценећи остале благовремено достављене понуде , Комисија наручиоца је утврдила да су исте прихватљиве за партије за које су и поднете а у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

 

Критеријум за  избор најприхватљивијих  понуда је критеријум НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

 

Обавештење о закљученим уговорима о јавној набавци наручилац ће објавити на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца.

 

ДИРЕКТОР ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ГАВРИЛО ПРИНЦИП“

Милош Тасић

bedz

Школски календар


  Преглед календара за школску 2018/19. годину можете преузети ОВДЕ